คณะนิเทศศาสตร์
   
คณะนิเทศศาสตร์
    เมนู
     
  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์
 
  เอกสารใช้ประกอบฝึก
ปฏิบัติงาน
 
  ทำเนียบแหล่งฝึกงาน  
  การนิเทศก์งานนักศึกษา  
  สรุปการประเมินจาก
สถานประกอบการ
 
  งานสารนิพนธ์นิเทศศาสตร์  
  สรุปการจัดกิจกรรม  
 

 

    งานสารนิพนธ์นิเทศศาสตร์
     
 
ลำดับ ปีการศึกษา ชื่อ-นามสกุลผู้จัดทำ สาขา ชื่อเรื่อง
1
2557 วิรุพันธ์ งามวงศ์วาน วิชาการออกแบบสื่่อดิจิทัล การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาสินค้าของศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
2
2557 คัมภีร์ บุญส่งสวัสดิ์ วิชาการโฆษณา กระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อผลิตภาพยนตร์โฆษณาของ บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
3
2557 รัชพล บุญใจเพ็ชร วิชาการออกแบบสื่่อดิจิทัล การตัดต่อวีดิทัศน์ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของร้าน Burdock และโรงเตี๊ยม บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามสหาย จำกัด
4
2557 ศุภกิจ บุญมีมา วิชาการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5
2557 สิริวัฒน์ เสริฐศรี วิชาการออกแบบสื่่อดิจิทัล การตัดต่อรายการ ดีเจ เฮไทม์ ช่อง Green Channel
6
2557 พิมพ์ชนก พิมพา วิชาการประชาสัมพันธ์ ศึกษาขั้นตอนการขายโฆษณาของบริษัทเคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค
7
2557 เกรียงไกร สุดใจ วิชาการออกแบบสื่่อดิจิทัล ศึกษากระบวนการจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากรายการดีเจ เฮไทม์ และรายการไลค์สตอรี่ ช่องกรีนชาแนล
8
2557 วัชรามล กรงกลาง วิชาการออกแบบสื่่อดิจิทัล ขั้นตอนการตัดต่อรายการ The Ghost Mission 2
9
2557 ชฎาธิป บุญนิตย์ วิชาการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
10
2557 พัชรีภรณ์ ธีระพงษ์ธนากร วิชาการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของเทศบาลเมืองหนองปรือ
11
2557 บุษกร อุดมทรัพย์ วิชาการประชาสัมพันธ์ ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
12
2557 กรรณกมล สายวุฒิ วิชาการโฆษณา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล บางไผ่
13
2557 ฐาปนา วีระดีตานนท์ วิชาการโฆษณา การออกแบบกราฟิกเพื่อการโฆษณาของบริษัทเฮ้าส์ออฟวูล์ฟ
14
2557 ฐิติยา อุ่นจิตติ วิชาการโฆษณา การออกแบบโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
15
2557 ทวีศักดิ์ วิสุทธาภรณ์ วิชาการโฆษณา โครงงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ "ชุมชนคนเป็นข่าว"
16
2557 อัญญาณี ช่องาม วิชาการโฆษณา โครงงานการผลิตสื่อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด
17
2557 สุนิษา คงอยู่ วิชาการโฆษณา การเขียนบทรายการ "ประเด็นเด็ด 11 โมง" ของบริษัทบางละมุงเคเบิ้ล ทีวี จำกัด
18
2557 เพ็ญชิสา สิริณวัฒน์ วิชาการโฆษณา การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
19
2557 เถลิงศักดิ์ ดิษพันธุ์ วิชาการโฆษณา การศึกษาการผลิตสื่อวีดิทัศน์ "สายใยรัก"
20
2557 ธิดารัตน์ สุกใส วิชาการโฆษณา ศึกษาการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณาของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
21
2557 ธนพันธ์ ธนากรวาณิชย์ และวงศกร สุธรรมพันธุ์ วิชาการออกแบบสื่่อดิจิทัล และวิชาการโฆษณา โครงงานการผลิตรายการข่าวท้องถิ่น smile F.M.90.75 MHz
22
2557 สามารถ ประทาน วิชาการโฆษณา การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
23
2557 อรนุช ปะวรรณา วิชาการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์วารสารของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง
24
2557 ทิพยฉัตร ศรีสว่าง วิชาการโฆษณา การออกแบบโปสเตอร์ และแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ประสาทสัจธรรมของ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
25
2557 สรายุทธ์ กาญจนสมบัติ วิชาการโฆษณา การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาลเมืองหนองปรือ
26
2557 ธัญกมล ธีรากร วิชาการออกแบบสื่่อดิจิทัล การถ่ายภาพบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของบริษัท Thai Model Management URL Co.,Ltd.
27
2557 จิราวรรณ สุวรรณเพ็ชร วิชาการประชาสัมพันธ์ การจัดรายการ "ชลบุรีที่รัก" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี F.M.99.75 MHz
28
2557 เรืองยศ เภกะสุต วิชาการออกแบบสื่่อดิจิทัล การเตรียมการถ่ายทำรายการ The Ghost Mission 2
29
2557 กรรณิการ์ เพิ่มศิริวัลลภ วิชาการออกแบบสื่่อดิจิทัล การตัดต่อรายการทางช่องสยามสปอร์ตเทเลวิชั่น
30
2557 ภุมริน สวัสดี วิชาการออกแบบสื่่อดิจิทัล การตัดต่อรายการศซอคเกอร์วาไรตี้ทางช่องสยามสปอร์ตนิวส์
31
2557 ธนรัตน์ ทองระอา การโฆษณา การจัดกิจกรรมพิเศษงานย้อนยุคสุขสงกรานต์ โลตัส ศรีนครินทร์
32
2555 ณัฐธิดา วงปุ่น สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ลงทางเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธืจังหวัดชลบุรี (www.thailandburi.com)
33
2555 ภัสราภรณ์ จิตต์สุภาพ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าววิทยุโทรทัศน์ รายการเคาะข่าว ของบริษัท แสนสุขวิชั่น จำกัด
34
2555 รัชวดี สุขพิทักษ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ กระบวนการสื่อข่าวและการเขียนข่าว ของ บริษัท เคเบิลทีวั (ชลบุรี) จำกัด ซี.ทีวี.
35
2555 สุเวช บุญส่ง สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ “เมดอินไทยแลด์ ยกระดับกระชับสยาม
36
2555 เมธินี ศรีสังข์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ชลบุรี
37
2555 กชพรรณ คงหิรัญ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ศึกษาการรับฟังเสียงตามสายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
38
2555 สมพร สมบูรณ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ศึกษาความพึงพอใจผู้ที่ใช้ ศูนย์บริการ ทีโอที สาขาพัทยา
39
2555 เอกสิทธิ์ สุขกระจ่าง สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์สโมสรฟุตบอลศรีราชา ซูซูกิเอฟซี
40
2555 ณัฐ พิกลุทอง สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ เทศการดนตรี “มันใหญ่มาก”ครั้งที่ 4
41
2555 วัชระ พ่วงวัน สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชุด อุตสาหกรรมสีเขียว ของบริษัท ARIP จำกัด
42
2555 ปวีร์ แย้มอนันต์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การผลิตรายการสารคดี “Real Metro” ของบริษัท เนกซ์สเตปจำกัด
43
2555 ธีรศักดิ์ เยี่ยมวัฒนา สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การผลิตรายการสารคดี “บุษบาคาเฟ่” ของบริษัท เนกซ์สเตปจำกัด
44
2555 ธนพล หมายพึ่งโพธิ์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพทำรายการสมาร์ทแอนบิวตี้
45
2555 ณัฐวัฏ ศิริสวัสดิ์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพวีดีทัศน์ช่วง “Mt Talk, Mt Teport Drift และ Mt test” ของบริษัท มอเตอร์เทรคส์ จำกัด
46
2555 อรัญญา มะใบ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ศึกษาการออกแบบกราฟฟกประกอบรายการ “Love-8-1009” ช่องกรีนแชนแนล
47
2555 อรรณพ พึ่งรัตนา สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การตกแต่งภาพแต่งงานพรีเวดดิ้ง ของตั้มเวดดิ้งสตูดิโอ
48
2555 ปิยวรรณ สุวรรณเพ็ชร สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การตัดต่อสื่อประชาสัมพันธ์ Big Moutain4
49
2555 คมสันต์ โกศการิกา สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพนิ่งเพื่องานสารคดีในงานวิทยุโทรทัศน์
50
2555 ขนิษฐา ยิ่งยง การถ่ายภาพนิตยสาร @ AMATA สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพนิตยสาร @ AMATA
51
2555 ชัชวาล พันธุ์ศรี สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การตัดต่อ VTR –Present ศิลปิน บริษัท วอร์แนอร์ มิวสิค(ประเทศไทย) จำกัด
52
2555 จิราพร แสงเดช สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การผลิตรายการ “Techgabit” ช่อง ทรูไลฟ์ 67
53
2555 ยุทธดนัย ศิริมาก สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดหัวใจเพื่อชีวิต 25 ปี คัมภีร์ มิสิค เฟสติวัล
54
2555 วิเชาว์ ไมตรี สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพกิจกรรมเทศบาลเมืองมาตตาพุด
55
2555 อภิเชษฐ์ วลาวุฒิจารณ์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล การเขียนบทสารคดีวิทยุโทรทัศน์รายการปราชญ์เดินดิน เดอะซีรี่ย์
56
2555 เครืออร แสงสุวรรณ สาขาวิชาการโฆษณา ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของ บริษัท ทิพย์ธาดา พร็อพเพอร์ตี้
57
2555 รินทร์ลภัส นิธิโชติสิทธิ์ สาขาวิชาการโฆษณา การวางแผนสื่อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์ “ชุด Foresee เรามองเห็นอนาคต” ของการไฟฟ้านครหลวง
58
2555 วิสิทธิ์ แสงเวช การจัดกิจกรรม เทศกลาลศรีราชา ครั้งที่ 13 สาขาวิชาการโฆษณา การจัดกิจกรรม เทศกลาลศรีราชา ครั้งที่ 13
59
2555 มนัสนันท์ งามขำ สาขาวิชาการโฆษณา สื่อโฆษณาโครงการหมู่บ้านจัดสรรบริษัททิพย์ธาดา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
60
2555 อภิสิทธิ์ วันดี สาขาวิชาการโฆษณา การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์วิทยาคาร ลงเว็บไซต์
61
2555 บัว ศรีพยัคฆเศวต สาขาวิชาการโฆษณา ศึกษาการจัดรายการ “มอนิ่ง วอยซ์”
62
2555 สมบูรณ์ กรัษประพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา การถ่ายทำรายการ “กฤษณะล้วงลูก”
63
2555 วีรภัทร์ นพคุณ สาขาวิชาการโฆษณา การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ไทยของ บริษัท มงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
64
2555 นำพล ออกกิจวัตร สาขาวิชาการโฆษณา การเขียนข่าวในรายการเล่าข่าว รายการยุ่งเรื่องชาวบ้าน
65
2555 ทัชชา พยัคเกษมโสภณ สาขาวิชาการโฆษณา การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
66
2555 สุนิสา ทองอยู่ สาขาวิชาการโฆษณา การออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง เทศลบาลตำบลคลองตำหรุ
67
2555 พิริยะ ราชูภิมล สาขาวิชาการโฆษณา การถ่ายภาพวีดิทัศน์ช่วง MT salom, MT in trend และ MT report drag ของรายการมอเตอร์แทรคส์
68
2555 นรภัทร พลซื่อ สาขาวิชาการโฆษณา การผลิตสกู๊ปข่าวของ บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ตเวิร์ค จำกัด
69
2555 กนนกวรรณ พิณเรขา สาขาวิชาการโฆษณา การตัดต่อรายการ กรีนเสตจ ช่อง Green Channal
70
2555 นนทยา จรูญชนม์ สาขาวิชาการโฆษณา การศึกษางานออกแบบสื่อที่ บีเวิร์ค ออแกไนซ์เซอร์
71
2555 สมภพ สุกใส สาขาวิชาการโฆษณา กระบวนการถ่ายภาพกิจกรรมศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
72
2555 นุชนันท์ โลหิตอุ่น สาขาวิชาการโฆษณา การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กลางแจ้งของเทศบาลเมืองแสนสุข
73
2555 ภัทราภรณ์ ฉัตรทอง สาขาวิชาการโฆษณา การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของสโมสรชลบุรี เอฟซี
74
2555 เพลงพิณ วงศ์สุข สาขาวิชาการโฆษณา การผลิตรายการ “ชุมชนคนเป็นข่าว” ของบริษัท โสภณเคเบิลทีวีและสื่อสารพัทยา จำกัด
75
2555 วรัญญา พงษ์ประเสิร์ฐ สาขาวิชาการโฆษณา การเขียนบทรายการวิทยุโทรทัศน์รายการ You2 play Top5 ของบริษัท PMD PLUS
76
2555 สุมินตรา โชติช่วง สาขาวิชาการโฆษณา การสื่อสารภายในองค์กร บริษัท วอเล่ย์พาร์สัน(ประเทศไทย)จำกัด
77
2555 อัญชลี เอมโกวิทย์ สาขาวิชาการโฆษณา การนำเสนอวาสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่า
78
2555 ขวัญตา อุ่นทรัพย์ สาขาวิชาการโฆษณา การถ่ายภาพประกอบข่าวการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ สโมสรชลบุรี เอฟซี
79
2555 ณัฐนรี จิตมณีธรรม สาขาวิชาการโฆษณา ศึกษาการทำงานของกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณา กรณีศึกษา “โฆษณาเครื่องดิ่มชาเขียว โออิชิ”
80
2555 จิตชนัย บุญเกิด สาขาวิชาการโฆษณา การถ่ายทำรายการ “บ้านแสนสุข” ช่องแสนสุขวิชั่น
81
2553 ธนภูมิ สุขสอาด การออกแบบสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพบุคคลเพื่อคัดเลือกลงนิตยสาร Cute magazine
82
2553 โอภาส รณกฤตยาธร การออกแบบสื่อดิจิทัล ขั้นตอนการตัดต่อรายการ “OTOP ของดีบ้านเรา ” ของบริษัท พีทีวีแหลมฉบัง จำกัด
83
2553 ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอกาส การออกแบบสื่อดิจิทัล การศึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษ ตะวันหรรษา Amazing Rally ตอน “เที่ยวเมืองกาญน์”
84
2553 วรพันธ์ ศิริรักษ์ การออกแบบสื่อดิจิทัล ธุรกิจ Pre Wedding บริษัท เวิร์ล เวดดิ้ง จำกัด
85
2553 ปฐมพงษ์ อัศวจารุวรรณ การออกแบบสื่อดิจิทัล ศึกษาการออกแบบกราฟิกนิทรรศการ “10 ปี นิเทศศาสตร์เรียนรู้แบบมืออาชีพ” มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
86
2553 สมชาย สีเปีย การออกแบบสื่อดิจิทัล เทคนิคการถ่ายภาพนอกสถานที่ pre wrdding ของบริษัท เวิร์ล เวดดิ้ง จำกัด
87
2553 น้ำทิพย์ สุนทรวิทย์ การออกแบบสื่อดิจิทัล ศึกษาการเขียนคลลัมน์ “Someone Special” และ “Work Smart” ของนิตยสาร
88
2553 เฉลิมพล บางสมบุญ การออกแบบสื่อดิจิทัล การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์รายการ “ทีนโซน”
89
2553 ฐิติพงษ์ กังวานรุ่งสกุล การออกแบบสื่อดิจิทัล การผลิตรายการ “คนดังหลังข่าว” ของ พีทีวี แหลมฉบัง จำกัด (PTV)
90
2553 จันทร์ทิพย์ สุภาชีพ การออกแบบสื่อดิจิทัล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน
91
2553 นรภัทร เศวตศิลป์ การออกแบบสื่อดิจิทัล ศึกษาการจัดกิจกรรมการรับคณะเยี่ยมชมโรงกลั่น บริษัท ไทยออล์ จำกัด (มหาชน)
92
2553 โชติกานต์ วงศ์ตุรัน การประชาสัมพันธ์ การผลิตคู่มือการท่องเที่ยว ของบริษัทบิ๊กโฟว์ แทรเวล จำกัด
93
2553 สุนันท์ วันทะนะ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษงานกิ๊ฟเฟสติวัล 2010 (Gift Festival 2010) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเพสติ วัล พัทยา บีช
94
2553 กัญญารัตน์ บุญประกอบ การประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ปี 3 ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
95
2553 พรพิมล พูลผล การประชาสัมพันธ์ ศึกษาการเขียนบท สปอตวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM. 106 MHZ
96
2553 นิสา วีระปัญญา การประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี
97
2553 ธารารัตน์ วิกรมคุณาพร การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขยายโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตความรู้สูง 6 Mbps
98
2553 นฤมล พุ่มพวง การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางประกง
99
2553 จีรวรรณ ปิ่มวิหค การประชาสัมพันธ์ ศึกษาการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัดชลบุรี
100
2553 สมปอง เจริญเหลือ การประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลชลบุรี (ออนไลน์)
101
2553 ณธรรม สุวรรณวงศ์ การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองชลบุรี
102
2553 พรหมณัฏฐ์ฌา พรมมานอก การประชาสัมพันธ์ การศึกษาการจัดกิจกรรมดื่มเบียร์เชียร์บอล ของบริษัทชลบุรี เอฟ. ซี. จำกัด
103
2553 อาฑิตยา คงทน การประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์รายการเกมวัดดวงช่อง 5 ของบริษัทจีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด
104
2553 จันทิมา มานะ การประชาสัมพันธ์ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของ ส.ทร. F.M. 106 MHZ รายการตู้ ปณ. 106
105
2553 อัญชุลี นิ่มสุมทร การประชาสัมพันธ์ ศึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษ “ชลบุรีแกรด์เซล” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
106
2553 นาถยา ลิ้มบำรุง การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ช๊อป แอนด์ ชิลด์ แอด เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี
107
2553 ครรชิต ฤทธิ์ชีลอง การโฆษณา ศึกษารูปแบบกราฟิกรายการวิทยุโทรทัศน์ในช่อง Nation Cnannel ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
108
2553 ศิริพร ธนพงศ์นุโรจน์ การโฆษณา ศึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษในงานแปซิฟิค มอเตอร์โชว์ (“Paciffic Motor Show 2010”) ครั้งที่ 13 สุดยอดมหกรรมยานยนต์แห่งภาค ตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิ ฟิค พาร์ค ศรีราชา
109
2553 ธนชัย อินทรผกาวงศ์ การโฆษณา ศึกษาเรื่อง กระบวนการถ่ายภาพข่าวของศูนย์ภาพเนชั่น
110
2553 ยุทธนาวี ไชยนันทน์ การโฆษณา ศึกษาการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
111
2553 วชิระ เริงสมุทร การโฆษณา ศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
112
2553 วิชชุดา หนูหลำ การโฆษณา การกำกับเวทีรายการ Bangster ทางเคเบิ้ลทีวีช่อง Bang Channel
113
2553 พงศกร แก้วเสน การโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ในนิทรรศการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางประกงประจำปี 2553
114
2553 สุนิศา เทียมทิพย์ การโฆษณา ศึกษาการออกแบบกราฟิกนิตยสาร Gossip star
115
2553 ฐิตา บุปผา การโฆษณา ศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ทูตความรู้แห่งประเทศไทย D Ambassador 2010”
116
2553 ชวัลณัฏฐ์ แย้มยิ้ม การโฆษณา ศึกษาการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
117
2553 อรรณพ เกลี้ยงพรมไข การโฆษณา การเขียนข่าววิทยุโทรทัศน์ ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
118
2553 กฤษณ์ เชมศรี การโฆษณา การศึกษาการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โรงแรมเดอะซายน์
119
2553 ธนวัฒน์ บุญนุกุล การโฆษณา กระบวนการสื่อสารข่าวและเขียนข่าวกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์” ของวิทยาลัยชุมชนศรีปทุม ชลบุรี F. M.90.50 MHZ
120
2553 มนตรี สุกใส การโฆษณา การศึกษาสื่อโฆษณาเคลื่อนที่กรณีศึกษา รถบัดดี้ คาร์ของ บริษัท ดี.มีเดีย แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
121
2553 ณรงค์พล ช้างภู่ การโฆษณา การเขียนข่าวท้องถิ่น สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนศรีปทุมชลบุรี FM 90.25 MHZ
122
2553 ธันกฤต สันทรกัลปกิจ การโฆษณา การออกแบบสื่อโฆษณาประสาสัมพันธ์ของโรงพิมพ์โรจน์สกรีน
123
2553 ธัชชัย ศรีรัตต์ การโฆษณา ศึกษาการจัดรายการของบางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด รายการ “รอบรั้วโรงเรียน”
124
2553 กวิตา เล็กวิเศษ การโฆษณา ศึกษาการประชาสัมพันธ์งานมอเตอร์โชว์ 2010 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
125
2553 สุวิมล สิมา การโฆษณา การจัดการกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลตำบลบางผึ้ง
126
2553 มัสยา วรรณสุทธิ์ การโฆษณา การผลิตรายการ “Where To?” ของช่อง BANG Channel TV
127
2553 ปาณิสาร จำนงผล การโฆษณา การผลิตรายการ “เซลเวย์” ของบริษัทเคเบิลทีวี (ชลบุรี) จำกัด
128
2553 พิชชานันท์ ปูนทอง การโฆษณา การออกแบบรายการ “สภาตนชล” ของบริษัทเคเบิลทีวี (ชลบุรี) จำกัด
129
2553 ศิระ ศรีคง การโฆษณา การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนสุขมหานคร
130
2553 อรวรรณ เตชกุลพินิจ การโฆษณา การจัดรายการ “ชุมชนคนลูกทุ่ง” ของวิทยุชุมชนคนบ้านฉาง คลื่น F.M. TOGETHER 106.50 MHZ
131
2553 ภัควลัญชย์ ดวงตาดำ การโฆษณา การจัดกิจกรรมพิเศษแฟชั่นโชว์ ชุด อาชา แองเจิ้ล บาย อลัว เกิร์ล
132
2553 สุริยพงค์ บำรุงศิลป์ การโฆษณา เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลเพื่องานนิตยสาร Go Play
133
2553 อำนาจ พลายละหาร การโฆษณา การศึกษาการจัดกิจการสัมพันธ์ในองค์กรในงานสรรค์ปีใหม่ ของโรงแรมเดอะซายน์ (The Zign hotel)
134
2553 จงขจร ขจรกลิ่น การโฆษณา กระบวนการการออกแบบกราฟิกในนิตยสาร go play
135
2548 น.ส.สุพรรณา จุฬาพิพัฒน์ การประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
136
2548 น.ส.เต็มตา นิวาทวงษ์ การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมกอล์ฟ ภาคตะวันออก
137
2548 น.ส.สุกัญญา อรรคจันทร์ การประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองชลบุรี
138
2548 น.ส.ภาคินี จินดารัตน์ การประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายในองค์กร กรณีศึกษา : กิจกรรม Bowling Day
139
2548 น.ส.สุทธิวรรณ ยุทธชนะ การประชาสัมพันธ์ การผลิตรายการข่าวกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
140
2548 น.ส.กนกวรรณ สุริยะ การประชาสัมพันธ์ ศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ “เมาไม่ขับ” จากสื่อสิ่งพิมพ์
141
2548 น.ส.ศิริพร พุ่มพวง การประชาสัมพันธ์ การศึกษาขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ การศึกษา: รายการรักษ์สุขภาพ
142
2548 น.ส.ณัฐธิดา สมาธิ การประชาสัมพันธ์ การศึกษาการแนะนำหนังสือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เนชั่น แชแนล
143
2548 น.ส.ธนพร ตระกูลไทย การประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวสารคดีประเภทบทความทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์
144
2548 น.ส.ทัศนี สุขขำ การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการภายในโรงพยาบาลชลบุรี
145
2548 น.ส.ธนิตา หาญยุทธ การประชาสัมพันธ์ กระบวนการแถลงข่าว โครงการ “Accu-Chek Art Contest ”
146
2548 น.ส.กัลยา พลศักดิ์ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ กรณีศึกษา : โครงการ Banpu Spirit Expression
147
2548 น.ส.ไพรินทร์ คำริส การประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนในการผลิตรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง”ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
148
2548 น.ส.อรทัย บุญพึ่ง การประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานการจัดแถลงข่าวของบริษัทจิงเกิลเบลส์ ออกาไนเซอร์ กรณีศึกษา : โครงการการชิงแชมป์ผมนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานควีนคัพส์ ครั้งที่ 7
149
2548 น.ส.นพรัตน์ เล็กเจริญ การประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิด งานกีฬาแห่งชาติ กรณีศึกษา: ราชบุรีเกมส์
150
2548 น.ส.ศรัญญา บุญหล้า การประชาสัมพันธ์ การดำเนินการประชาสัมพันธ์บัตร Chonburi Tourist Visa
151
2548 น.ส.ดุจดาว ภูมิประพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ภาวะภัยแล้งของสำนักงานประปาเขต 1
152
2548 น.ส.รัชนี กล่ำขำมี การประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง (สนข.)กระทรวงคมนาคม
153
2548 น.ส.ฐิตาภรณ์ สุทธิพงศ์ การโฆษณา ศึกษาความพึงพอใจจากการอ่าน “คอลัมน์เจ๊เมาส์เล่าข่าว”ผ่านสื่ออินทราเน็ต ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
154
2548 น.ส.สำราญ วงศ์มะณีฉาย การประชาสัมพันธ์ การนำเสนอข่าวในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
155
2548 น.ส.ผกากรอง ศิโรรัตน์ การประชาสัมพันธ์ ศึกษาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
156
2548 น.ส.เดือนเพ็ญ ไถวศิลป์ การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: หนังสือพิมพ์สมายนิวส์
157
2548 น.ส.พิชญ์ธีตา ศรีนันทวงศ์ การโฆษณา ศึกษากระบวนการผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ประเภทใบปลิวของโรงแรม The City
158
2548 น.ส.กรวีร์ พันธ์นิกร การโฆษณา ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาของเนสกาแฟเรดคัพ กรณีศึกษา : ภาพยนต์โฆษณาชุดสวัสดีวันใหม่
159
2548 น.ส.เนตรชนก เนื่องจำนงค์ การโฆษณา ภารกิจของฝ่ายบริการลูกค้า (AE)กรณีศึกษา บริษัท เวิร์ล เวดดิ้ง จำกัด
160
2548 นายวิรุฬห์ ฉัตรอินทร์ การโฆษณา การเขียนข่าวบันเทิงคอลัมน์ HAVE ของนิตยสารทีวีพูล
161
2548 นายวราวุธ กลิ่นอ่อน การโฆษณา ศึกษาคอลัมน์ (FHM RANKS)ในนิตยสาร FHM
162
2548 นายนิติกร จำปาศิริ การโฆษณา ขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา :โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
163
2548 น.ส.ศศิวิมล สมบูรณ์ การโฆษณา รูปแบบการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง กรณีศึกษา รายการลูกทุ่งเสียงหวาน สถานีวิทยุชุมชน ตำบลหนองไม้แดง
164
2548 นายภูมรินทร์ ชื่นจิตร์ การโฆษณา ขั้นตอนการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษา : รายการเล่าเรื่องเมืองกรุง
165
2548 น.ส.แก้วมณี แช่มชื่น การโฆษณา กรณีศึกษาการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ศิลปินเพลง The sis ชุดที่ 3
166
2548 น.ส.นันทิวัน สุวัฒนานันท์ การโฆษณา การศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการบุปผาฯแฟนคลับ
167
2548 นายธนิต กานต์ไกรศรี การโฆษณา การศึกษากระบวนการการผลิตรายการเรื่องจริงผ่านจอกรณีศึกษา:ตอนพริกป่นสาดหน้า
168
2548 นายศิรวิทย์ มุตติศานต์ การโฆษณา ภารกิจของบุคลากรในกระบวนการถ่ายภาพแฟชั่นนิตยสารทีวีพูล
169
2548 นายอดิศร หนูเสริม การโฆษณา ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์โฆษณานมผงปรุงแต่งรสน้ำผึ้ง ตราหมี แอดวานซ์พลีไบโอวัน อีเอฟพลัส ทรีพลัส ชุดยานอวกาศของบริษัทปับลิซิส ไทยแลนด์ จำกัด
170
2548 น.ส.อุทัยวรรณ ขำฉายศรี การโฆษณา เทคนิคการถ่ายภาพแต่งงาน กรณีศึกษา บริษัทเวิร์ล เวดดิ้ง จำกัด
171
2548 นายอรรถพร รุ่งเรืองสุวรรณ การโฆษณา การศึกษากลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์รถจักรยานยนต์กรณีศึกษา: บริษัทในเครือรวมยนต์
172
2548 นายอลงกต ต่อพงษ์พันธ์ การโฆษณา ศึกษาการสื่อข่าวท้องถิ่นของบริษัทโสภณเคเบิ้ลทีวีและสื่อสารพัทยา จำกัด
173
2548 นายธีรพล พฤทธิโรจน์ถาวร การโฆษณา การเขียนคอลัมน์ในนิตยสาร CHONBURI 108. COM
174
2548 น.ส.นวรัตน์ ทองดี การโฆษณา การโฆษณาแฝงในละครโทรทัศน์เรื่องพรุ่งนี้ไม่สายที่ จะรักกัน ของบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
175
2548 นายวรรสชนก เวทวงษ์ การโฆษณา รูปแบบและวิธีการทำวิจัยโฆษณาของบริษัท นอร์ม่า อาร์แอนด์ เอ็ม จำกัด
176
2548 น.ส.นวันวัจน์ วชิรเศวตกิจ การโฆษณา ศึกษาการทำใบบอกข่าวของหน่วยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพา
177
2548 น.ส.วิภาวรรณ ปิ่นมะณีย์ การโฆษณา การเขียนบทโฆษณา ด็อก เอ็น จอย ของบริษัท ซีดี แอนที ซอฟทาสก์ จำกัด
178
2548 น.ส.นันทิวัน ศรีทองดี การโฆษณา ศึกษาการจัดงานกรุงเทพมหานครอลังการมหานครวัฒนธรรม ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท เจ เอส แอล จำกัด
179
2548 น.ส.ดวงกมล พุทธอุทัย การโฆษณา ศึกษาการจัดรายการปูทางสร้างอาชีพทางสถานีโทรทัศน์ทางสายศรีราชา จำกัด
180
2548 นายศรายุทธ น้อยดี การโฆษณา ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายกำกับเวที(BACK STAGE) ของวง I-ZAX
181
2548 น.ส.ฐิมรัตน์ ยินดีสุข การโฆษณา การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์กรณีศึกษา: มูลนิธิหอบหืดแห่งประเทศไทย
182
2548 น.ส.สุจิตรา จีระสการ การโฆษณา การศึกษาขั้นตอนการผลิตรายการ “ตะลุย OTOP”ของบริษัทเคเบิลทีวี (ชลบุรี) จำกัด
183
2548 น.ส.ศันสนีย์ ศรีบุญจิตร์ การโฆษณา ศึกษากระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโบร์ชัวร์ของบริษัท อัลคาซ่า จำกัด
184
2548 นายสุวิทย์ อยู่เป็นสุข การศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนของบริษัท พริ้นมาสเตอร์ จำกัด
185
2548 น.ส.วราภรณ์ บุญปลุก การโฆษณา ศึกษารูปแบบการจัดนิทรรศการ(Event)กรณีศึกษา อาหารสุนัข Dog’n joy ของบริษัท CD&TSOFTASK จำกัด
186
2548 นายสุรจักร เต็มเจริญ การโฆษณา สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
187
2548 นายปัญญโชติ เหลืองอ่อน การโฆษณา เทคนิคการตัดต่อรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทสารคดีท่องเที่ยว กรณีศึกษา : รายการเล่าเรื่องเมืองกรุง
188
2548 น.ส.ณิณทิรา พลายสินธุ์ การโฆษณา กระบวนการผลิตรายการทางวิทยุโทรทัศน์ กรณีศึกษา: รายการ CTV ทัวร์ของบริษัทเคเบิลทีวี (ชลบุรี ) จำกัด
189
2548 น.ส.ศิริเพ็ญ จุลกระโทก การโฆษณา การเลือกสื่อโฆษณาเปิดตัวนิตยสาร Harper’s Bazaar
190
2548 น.ส.สุภาภรณ์ มากทรัพย์ การโฆษณา ศึกษาการจัดทำ “ภาพกิจกรรม”ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพา
191
2548 นายณรงค์ฤทธิ์ คำแพง การโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์งานครบรอง 8 ปี ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา
192
2548 น.ส.ปราณี เตชะมา การโฆษณา รูปแบบรายการโทรทัศน์หมายเหตุประเทศไทย ของบริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด
193
2551 น.ส.วิไลพร หงษ์ทอง การประชาสัมพันธ์ ศึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษกรณีศึกษากระทิงแดงลัคกี้แก็ง
194
2551 น.ส.สุวรรณา โสภาดี การประชาสัมพันธ์ ศึกษาความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการเดอะแซงชัวรี่ วง ศอมาตย์
195
2551 น.ส.เปรมปพิชชญา เชื้อแถว การประชาสัมพันธ์ ศึกษาการจัดกิจกรรม “เลิฟวิ้งทรี ปาร์ตี้3” ของบริษัทมาสด้า ชลบุรี
196
2551 น.ส.ทัศนวรรณ ศิริสวัสดิ์ การประชาสัมพันธ์ การศึกษากิจกรรมของโรงพยาบาลโสธราเวช
197
2551 น.ส.อัญนิกา เน่าแดง การประชาสัมพันธ์ ศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการประกันสังคมปี 2552” ของโรงพยาบาลโสธราเวช
198
2551 น.ส.วัชโรบล มงคล การประชาสัมพันธ์ ศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
199
2551 น.ส.ชฎาพร เจริญโชคธนพร การประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ใน www. Rotary Thailand.org
200
2551 น.ส.วิกานดา มณีรัตน์ การประชาสัมพันธ์ การศึกษากิจกรรม CSR ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
201
2551 น.ส.จุฑาวดี ขายม การประชาสัมพันธ์ ศึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษกรณีศึกษากระทิงแดงลัคกี้แก็ง
202
2551 น.ส.สุพรรษา จุลเจือ การประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา: กระบวนการจัดการแข่งขันฟุตซอลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 ศึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษ
203
2551 นายจิรวัฒน์ วชิระเกียรติคุณ การประชาสัมพันธ์ การศึกษาการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์
204
2551 น.ส.วรี ขัณฑ์ประภาพกุล การประชาสัมพันธ์ ศึกษากลยุทธิ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของบริษัทแคนคิดส์อิเว้นท์ แอนด์ออร์กาไนเชอร์จำกัด
205
2551 น.ส.จิรวรรณ นาวาสุวรรณ การประชาสัมพันธ์ ศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
206
2551 น.ส.วรรฤดี ศรีบุญไทย การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
207
2551 น.ส.ปพรนฤสรณ์ ชลประสิทธิ์ การประชาสัมพันธ์ ศึกษาสื่อเฉพาะกิจเพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
208
2551 น.ส.อังคณา อิ่มใจ การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
209
2551 น.ส.สุธินาท ซื่อตรง การประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “อัลบั้มชุดที่ 8 จงเพราะ: ศิลปินแทททูคัลเลอร์”
210
2551 น.ส.ปวีณา พันอิน การประชาสัมพันธ์ ศึกษาช่องทางการประชาสัมพันธ์ของแบรนด์ คูนิต้าร์ แอนท์ เอท อี เอท เอท
211
2551 น.ส.พัชรี ขันทอง การประชาสัมพันธ์ ศึกษาการจัดกิจกรรมแฟชั่นการกุศลประจำปี 2551 ของแบรนด์ คูนิต้าร์ แอนท์ เอท อี เอท เอท
212
2551 น.ส.ขนิษฐ์นันท์ ธนวัฒน์ การประชาสัมพันธ์ ศึกษากระบวนการนำเสนอข่าว “ การชุมชนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของสถานีโทรทัศน์ เนชันทีวี”
213
2551 นายคมจักร เจาะสุนทร การโฆษณา การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร Car Perfurmance ฉบับที่ 106-109 และ Pickup Performance ฉบับที่ 75-78
214
2551 นายวรเชษฏฐ์ อภิชาเรืองโรจน์ การโฆษณา ศึกษาการผลิต “รายการของดีที่เมืองชล Season 2 “
215
2551 นายวันฉัตร โสดขุดทด การโฆษณา เทคนิคการเขียนคอลัมน์ของนิตยสาร ฟิล์ม แอนด์ สตาร์ กรณีศึกษาคอลัมน์ Bits and Pieces คอมลัมน์ Classified และคอลัมน์ Interview
216
2551 น.ส.กิติยา เอกวิชกุล การโฆษณา การใช้เทคนิคตกแต่งภาพถ่ายงานรับปริญญาและงานแต่งงานของบริษัท นายน์ สตูดิโอ
217
2551 นายฉัตรชัย สายจีน การโฆษณา การ ผลิตรายการข่าว Hotline News ของ Ry Cable TV
218
2551 น.ส.สุวรรยา ญาติเสมอ การโฆษณา การวิเคราะห์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลตำบลหมอนนาง
219
2551 นายชัยรัตน์ แตงไทย การโฆษณา ศึกษากระบวนการทำงานของช่างภาพรายการโทรทัศน์ ช่อง3
220
2551 นายณัฐพล มีสว่าง การโฆษณา การศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ “ มหกรรมทุ่งศรีเมืองเกมส์ เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา”
221
2551 นายทินกร หวังนิบิน การโฆษณา ศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคม กรณีศึกษา: โรงพยาบาลมีสุข
222
2551 น.ส.พรรณภา ช่อเกตุ การโฆษณา ศึกษาการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ลงในอินเทอร์เน็ตของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
223
2551 น.ส.สายใจ เปรมเจริญ การโฆษณา ศึกษากิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
224
2551 นายสุพัฒน์ เจิมจิตต์ การโฆษณา การจัดกิจกรรมพิเศษ Sunshine club Meet & Greet Concert
225
2551 นายวีรวงศ์ ศิริพงษ์วัฒนา การโฆษณา การสำรวจความพึงพอใจในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2551 ของเทศบาลตำบลบางทราย
226
2551 น.ส.มลุลี ฤทธิ์ชารี การโฆษณา ศึกษาการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเรื่องตกงานและเรื่องผู้ใช้บริการ
227
2551 นายกิตติพงษ์ ฉันทรักษ์กุล การโฆษณา การโฆษณาแฝงในละครซิทคอม “เนื้อคู่ประตูถัดไป”
228
2551 นายเกรียงไกร ธาราดล การโฆษณา ศึกษาการตัดต่อข่าวของบริษัท เคเบิ้ลทีวี(ชลบุรี)จำกัด
229
2551 นายกีรติ เปลี่ยนสมัย การโฆษณา การศึกษากระบวนการผลิตรายการ “ สไตล์ ญ ผู้หญิง” ของบริษัท เคเบิ้ลทีวี(ชลบุรี)จำกัด
230
2551 น.ส.ภัทราวรรณ ประเสริฐพันธ์ การโฆษณา ศึกษาการจัดรายการ “ จอเงิน ” ของบริษัทเอส อาร์ เอ็น เคเบิ้ลทีวี จำกัด
231
2551 นายธีระ หวังพลายเจริญสุข การโฆษณา ขั้นตอนเตรียมการผลิตภาพยนตร์ กรณีศึกษาเรื่อง มหาวิทยาลัยสยองขวัญ
232
2551 นายวินัส ใจดี การโฆษณา ขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง วงษ์คำเหลา
233
2551 น.ส.สุภัทตรา อินทรโชติ การโฆษณา ศึกษาการเขียนคำบรรยายใต้ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองชลบุรี
234
2551 นายอภิวัฒน์ หนูบ้านเกาะ การโฆษณา การออกแบกราฟิกในสื่อโฆษณาของบริษัทครีเอทีเมจ จำกัด
235
2551 นายธนาคม เขียวอุบล การโฆษณา เทคนิคในการจัดแสงถ่ายภาพแฟชั่นในสตูดิโอของบริษัท ครีเอทิเมจ จำกัด
236
2551 นายฐิตินันท์ เสริมชีพ การโฆษณา วิเคราะห์การเขียนข่าวออนไลน์ของศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา จังหวัดชลบุรี
237
2551 น.ส.หนึ่งฤทัย ดวงทอง การโฆษณา ศึกษาสื่อโฆษณากลางแจ้งของศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา จังหวัดชลบุรี
238
2551 นายธนภัทร เนตรสว่าง การโฆษณา ขั้นตอนการถ่ายทำรายการวิทยุโทรทัศน์กรณีศึกษาเรื่อง “5432 Show Smile land”
239
2551 นายวัชรพล คงโพธิ์ทอง การโฆษณา การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดงาน(Grand opening) “เปิดตัวโรงพยาบาลเอกชล 2”
240
2551 นายพงศกร ศุภบวรเสถียร การโฆษณา การถ่ายภาพข่าวของบริษัทโสภณเคเบิ้ลทีวีและสื่อสารพัทยา จำกัด
241
2551 น.ส.กิติยา โอฐเปี้ย การโฆษณา ศึกษากระบวนการออกแบบและผลิตบูธนิทรรศการในงาน ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย ของบริษัท MDC ประเทศไทย จำกัด กรณีศึกษา:บริษัท ทรู๊ป จำกัด
242
2551 นายเกรียงวุฒิ สุริยะ การโฆษณา ศึกษาการถ่ายภาพข่าววิทยุโทรทัศน์ของสำนักงานผู้สื่อข่าวท้องถิ่น สัตหีบ:กรณีศึกษาเคเบิ้ลท้องถิ่น สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
243
2551 นายสุนทร วงษ์หีบทอง การโฆษณา ศึกษาขั้นตอนการตัดต่อรายการข่าวของบริษัท โสภณ เคเบิ้ลทีวี(STV)และสื่อสารพัทยา จำกัด
244
2551 นายทวีลักษณ์ ช่างปรุง การโฆษณา การจัดกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรม "คาราวานหนังกลางแปลง"
245
2551 น.ส.นวลอนงค์ สุธรรมพงษ์ การโฆษณา ศึกษาชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ดดัสเตรียลเอสเตท(ระยอง)จำกัด กรณีศึกษาวันแม่ถึงวันพ่อ และวันเด็ก
246
2551 น.ส.เบญจา ขวัญเมือง การโฆษณา ศึกษาการสื่อข่าวท้องถิ่นกรณีศึกษาศูนย์ข่าวไทยรัฐ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
247
2551 น.ส.ศิริรัตน์ ชาติฉบัง การโฆษณา กระบวนการผลิตรายการ "เวทีชาวบ้าน" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT จันทบุรี
248
2551 น.ส.ปรียานุช แสงอรุณ การโฆษณา ขั้นตอนการผลิตรายการข่าวเปิดฟ้าตะวันออกของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย(NBT)จันทบุรี
249
2551 น.ส.จิตรานุช โพธิ์กะทง การโฆษณา การศึกษากระบวนการตัดต่อภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ ระงับกลิ่นกาย
250
2551 น.ส.ฤกษ์ศิริ สิงหวิรัตน์ การโฆษณา การศึกษารูปแบบวารสารเทศบาลระยอง
251
2551 น.ส.สุพัตรา นรดี การโฆษณา ศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาน้ำหอมติดรถยนต์
252
2551 น.ส.พวงพร มุมานะจิตต์ การโฆษณา ศึกษาการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ศรีราชาโพสต์
253
2551 น.ส.บุษบา หล้าสุพรหม การโฆษณา ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานซีซั่น อ๊อฟ เลิฟ ของโครงการ เดอะแซงชัวรี วงศ์อมาตย์
254
2551 น.ส.มัตติกานต์ แซ่โอ๊ว การโฆษณา การศึกษาขั้นตอนการจัดทำคู่มือซื้อขายสินค้าแบรนด์เด็กซ์ ได้เร็กทอรี่
255
2551 นายสุรเดช ศรีสุวรรณ การโฆษณา การศึกษาการจัดตกแต่งภาพสินค้าของเว็ปไซต์ กรณีศึกษา : เว็ปไซต์ซื้อขายสินค้าแบรนด์เด็กซ์ ได้เร็กทอรี่
256
2551 น.ส.เสาวนีย์ รักษ์วงศ์อาชีพ การโฆษณา เทคนิคการเขียนบทละครเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
257
2551 น.ส.ชุติวรรณ ดีบุญชัย การโฆษณา ศึกษาขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา
258
2548 นายณัฐวุฒิ พุทธารักษ์สกุล วิชาการโฆษณา ศึกษาคอลัมน์ 108 คำถามในนิตยสารCHONBURI 108.COM
 
 
   
คณะนิเทศศาสตร์